Ειδικός έλεγχος διασκευής ABS

Για τον ειδικό έλεγχο για προεγκατεστημένο σύστημα ABS, χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη τοποθέτησης συστήματος ABS

Για τον ειδικό έλεγχο για εκ των υστέρων εγκατάσταση συστήματος ABS, χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση καλής τοποθέτησης
  • Βεβαίωση καλής λειτουργίας
  • Το τιμολόγιο αγοράς του συστήματος και το δελτίο παροχής υπηρεσιών για την εγκατάσταση του συστήματος