Οχήματα ADR – ATP

Η AUTOVISION SAKAR Α.Ε. είναι πιστοποιημένη για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων οχημάτων ADR και ATP.